Czym jest londyński Gold Fixing/Gold Fix?


Gold Fixing jest procesem ustalania ceny złota przez członków London Gold Market Fixing. Cenę ustala się dwa razy dziennie, w dni pracujące, o godzinie 10.30 oraz 15.00 czasu londyńskiego.
Pierwszy fixing miał miejsce 12 września 1919 roku o godzinie 11.00 przy udziale pięciu członków-założycieli: N M Rothschild & Sons, Mocatta & Goldsmid, Samuel Montagu & Co., Pixley & Abell and Sharps & Wilkins.
Jak wygląda proces ustalania ceny złota?

1. Dwa razy dziennie przedstawiciele LGMF uczestniczą w bezpiecznej, szyfrowanej telekonferencji, w celu ustalenia cen na godzinę 10.30 i 15.00.

2. Przewodniczący fixingu (jest nim przedstawiciel jednego z banków uczestniczących w fixingu) ustala i ogłasza kurs otwarcia w oparciu o średniorynkowy kurs dolara amerykańskiego dla londyńskiej giełdy złota. Branę są pod uwage jeszcze ceny spot i dominujące ceny kupna/sprzedaży na rynku futures.

3. Oświadczenia woli - po ustaleniu ceny otwarcia, każdy z członków sumuje zamówienia swoich klientów (zarówno te zebrane wcześniej, jak i te zebrane w trakcie fixingu) i ustala swoją pozycję handlową dla danej sesji fixingu. Każdy z członków musi na tym etapie zadeklarować czy zamierza kupić/sprzedaż złoto czy nie ma zamiaru kupować ani sprzedawać złota po cenie otwarcia.

4. Jeżeli żadnej z członków nie zadeklarował woli kupna/sprzedaży złota to Przewodniczący ogłosi cenę notowania po cenie otwarcia. Podobnie jeżeli w dowolnym momencie procesu fixingu nie ma woli zakupi/sprzedaży, Przewodniczący ogłosi ceny ustalone na dany moment.

Tylko sprzedaż lub tylko kupno złota.
5. Jeżeli członkowie zadeklarują tylko sprzedaż lub tylko kupno po cenie otwarcia i jest ich więcej niż dwóch (np. trzech sprzedających i jeden bez woli kupna/sprzedaży), wówczas Przewodniczący zwiększa lub zmniejsza cenę otwarcia.

6. Alternatywnie, jeżeli członkowie zadeklarują tylko sprzedaż lub tylko kupno po cenie otwarcia i jest ich dwóch lub mniej (np. dwóch kupujących i dwóch bez woli kupna/sprzedaży), wówczas Przewodniczący poprosi członków o zwiększenie ilości złota, którą chcą sprzedać lub kupić po tej cenie.

7. Członkowie nie mogą zadeklarować kupna/sprzedaży złota w mniejszej ilości niż 5 sztab. Każda następna oferta kupna/sprzedaży musi być zwiększana o 5 sztab złota. Jeżeli suma wszystkich oferowanych do sprzedaży lub kupna sztab złota nie przekracza pięćdziesięciu sztuk, Przewodniczący ustala cene na poziomie ceny otwarcia. Jeżeli suma wszystkich oferowanych do sprzedaży lub kupna sztab złota przekracza pięćdziesięciu sztuk, Przewodniczący przesuwa cenę otwarcia w górę lub w dół.

8. Jeżeli w jakimkolwiek momencie procesu wystąpią tylko oferty kupna lub tylko oferty sprzedaży po podanej cenie, Przewodniczący zareaguje podobnie jak w przypadku punktów 7 i 5.

Sprzedaż i kupno złota
9. Jeżeli u członków występuję chęć zakupu złota oraz cheć sprzedaży po podanej cenie, Przewodniczący poprosi uczestników o zwiększenie ilości złota, którą chcą sprzedać po tej cenie; kupujących poprosi o zwiększenie ilości złota, które chcą kupić po podanej cenie.

10. Przewodniczący dąży do wyrówniania woli podaży i popytu w procesie poprzed przesuwanie ceny w górę lub w dół. Jeżeli ilość złota członków sprzedających spotka się w oczekiwaniami kupujących albo różnica wyniesie mniej niż 50 sztabek złota, Przewodniczący może uznać proces za zakończony i ustalić cenę.

11. Korekty ceny w górę mogą spowodować, że:
11.1 Cena przekroczy limity zakupowe, które będą miały wpływ na zmniejszenia popytu u członków, którzy zadeklarowali kupno i mogą oni porzucić swoje zamiary;
11.2 Cena przekoczy limity sprzedażowe, które będą miały wpływ na zwiększenie podaży u członków, którzy zadeklarowali sprzedaż

12. Korekty ceny w dół mogą spowodować, że:
12.1. Cena nie przekroczy ustalonego limity kupna i spowoduje zwiększenie popytu u członków z deklaracją kupna;
12.2. Cena nie przekroczy ustalonego limitu sprzedaży i spowoduje zmniejszenie podaży i może spowodować porzucenie zamiaru sprzedaży

13. Przewodniczący będzie powtarzał proces dostosowania cen dopóki popyt nie spotka się z podażą albo różnica nie wyniesie 50 sztab złota albo mniej. Wówczas zostaje ustalona cena.

Zwiększanie ceny.
14. Zwiększanie ceny złota musi być o co najmniej 5 centów (albo jej wielokrotność) z uwzględnieniem warunków rynkowych.

Dyskrecja
15. Jeżeli Przewodniczący nie jest w stanie dokładnie wyrównać proporcji pomiędzy podażą a popytem, wówczas członkowie są zobligowani do proporcjonalnego wyrówniania różnicy pomiedzy nimi.
Na przykład, jeżeli kupujący chcą nabyć o 20 sztab więcej niż sprzedający chcą sprzedać, kupujący redukują swoje zamównie o 10 sztab, a sprzedający analogicznie zwiększa swoją ofertę o 10 sztab. Taka umowa może dotyczyć tylko złota, które jest własnością członków, nie może mieć wpływu na złoto z zamówień klientów.

16. Jeżeli w trakcie procesu ustalania ceny poprzez zwiększanie/zmniejszanie jej o 5 centów nie można osiągnać bilansu 50 sztab lub mniej i zostały wykonane 3 próby ustalenia ceny na danym poziomie, Przewodniczący może zaproponować członkom zwiększenie tolarancji do 100 sztab. Wszyscy członkowie muszą się zgodzić na propozycję.

Flagi
17. W trakcie procesu fixingu członkowie komunikują się ze swoimi klientami, którzy mogą zwiększać, zmniejszać albo anulować swoje oferty w zależności od aktualnej ceny.

18. W dowolnym momencie członek lub jego klient może zmienić lub wycofać swoją ofertę kupna bądź sprzedaży. Wówczas każdy pozostały uczestnik procesu może zarządać krótkiej przerwy aby zrekalkulować swoją pozycję oraz zamiary. W takich okolicznościach członkowie mogą ponieść "flagę", która zatrzymuje proces fixingu. Cena złota nie może być ustawiona przez Przewodniczącego w trakcie pauzy wywołanej podniesieniem "flagi".

19. Termin "flaga" jest zaszłością historyczną, gdzie członkowie zbierali się we wspólnym pomieszczeniu i, w razie konieczności przerwania, podnosili mała flagę.

Finalizacja.
20. Po ustaleniu ceny złota członkowie dokonuja trasakcji między sobą po cenie wyższej o 15 centów niż wynosi cena ustalona w procesie fixingu.

21. Przewodniczący określa, które trasakcję są rozliczane jako pierwsze. Zasady Fixingu mówią o tym, aby jako pierwsze rozliczyć największą trasakcję sprzedaży dopasowywując do niej największą trasakcję kupna. Dalsza kolejność zleceń odbywa się w porządku malejącym.

22. Rozliczanie odbywa się dwa dni robocze po fixingu. Trasakcje ustalone podczas poniedziałkowej sesji są rozliczane w środę. Rozliczanie pomiędzy członkami nie ma żandego wpływu na rozliczanie pomiędzy członkami a ich klientami.

Publikowanie wyników
23. Gold Market Fixing Limited publikuje wyniki trasakcji w trzech walutach: funtach szterlingach, euro i dolarach amerykańskich. Proces fixingu odbywa się tylko w dolarach amerykańskich, a gdy się zakończy Przewodniczący ma obowiązek opublikować wyniki w euro i funtach. Przelicznik walutowy jest brany z publikacji Bloomberga albo Reutersa.

24. Oprócz aktualnej ceny złota na stronie Gold Market Fixing Limited publikowany jest tez wolument transakcji oraz ilość członków biorących udział jako kupujący/sprzedający. Publikowana cena dotyczy 1 uncji trojańskiej złota.